У просторијама Oсновног суда у Јагодини се врши издавање уверења да против лица  није покренут кривични поступак .

Уверења се издају на начин да странке подносе захтев који је попуњен њиховим личним подацима а на коме је неопходно да  на полеђини захтева прибаве штамбиљ са  печатом Вишег суда у Јагодини, Вишег тужилаштва у Јагодини и Основног тужилаштва у Јагодини  којим наведени органи потврђују да се код тих органа против лица-подносиоца захтева не води кривични поступак. Са захтевом се лично  или посредно уз важећу личну карту или пасош обраћају Основном суду у Јагодини.

Захтеви се предају суду сваког радног дана 08:00 до 13:00 часова. Уверења се издају истог дана у периоду од 14:00 часова.

Такса износи 190,00 динара.

Уплата таксе се може извршити на шалтеру било које поште или банке а најближи шалтер поште се налази у згради Општине Јагодина.