Република Србија

Основни суд у Јагодини

Су- I-1-57/20

Дана: 15.09.2020. године

Ј а г о д и н а

 

На основу чл.6, 7, 89. и 90. Судског пословника („Службени гласник РС“, бр.110/09, бр.70/2011, бр.19/2012, бр.89/2013, бр.96/2015, бр.104/2015, бр.113/2015-испр., бр.39/2016, бр.56/2016, бр. 77/2016, бр. 16/2018, бр. 78/2018, бр.43/2019 и бр. 93/2019), председник Основног суда у Јагодини Жарко Милановић, дана 15.09.2020.године, доноси

 

 

ПРАВИЛНИК О КУЋНОМ РЕДУ

ОСНОВНОГ СУДА У ЈАГОДИНИ

 

Члан 1.

Овим Правилником одређује се начин коришћења радних просторија у зградама Основног суда у Јагодини и то у згради у седишту суда у Јагодини и згради Пријемне канцеларије у Рековцу.

Председник Основног суда у Јагодини стара се о спровођењу и правилној примени Правилника о кућном реду и спроводи мере за отклањање уочених недостатака.

 

Члан 2.

Судска зграда у седишту Основног суда у Јагодини (у даљем тексту „зграда у седишту суда“) има главни улаз из улице Кнегиње Милице број 84 и два споредна улаза: из дворишта зграде и према згради Вишег суда у Јагодини.

Главни улаз је откључан све време у току радног времена, а споредни улази су закључани и исти се од стране правосудне страже откључавају по потреби и уз одобрење председника суда. Споредни улаз према згради Вишег суда у Јагодини користи се искључиво за службене потребе запослених у суду. Улаз из дворишта   зграде суда користе запослени искључиво приликом доласка и одласка са посла, припадници КПЗ и МУП-а  приликом  довођења окривљених и других учесника у поступку, радници које врше доставу за потребе суда.

            Председник суда може посебном одлуком одредити начин коришћења споредног улаза према згради Вишег суда у Јагодини и улаза из дворишта зграде суда.

Кључевима од свих улаза задужује се правосудна стража и правосудни стражари су задужени за њихово чување, руковање и онемогућавање употребе од стране неовлашћених лица.

Зграда Пријемне канцеларије у Рековцу има један службени улаз и иста је откључана само у радно време од 7,30 до 15,30 часова. Кључевима од улаза зграде и од свих радних просторија задужује се запослени који по распореду ради у Пријемној канцеларији у Рековцу.

Председник суда може посебном одлуком овластити и друге запослене да поседују кључеве од појединих улаза.

 

Члан.3.

У Основном суду у Јагодини користи се систем видео надзора ради заштите безбедности  запослених лица у Основном суду у Јагодини, других лица која се нађу у просторијама суда, као и ради заштите имовине суда. Председник суда доноси посебну  одлуку о коришћењу видео надзора, лицима који имају приступ видео надзору, начину снимања и чувања видео снимака простора у згради Основног суда у Јагодини.

Правосудна стража врши контролу приступа странака у суд, а у односу на  странке, судије, судско особље и лица која волонтирају у Основном суду у Јагодини, врши евиденцију њиховог доласка, као и сваког напуштања судске зграде за време радног времена и ван радног времена. У ту сврху, као и ради заштите безбедности запослених и других лица у Основном суду Јагодини, правосудна стража има приступ систему видео надзора у Основном суду у Јагодини.

 

Члан 4.

Радне просторије користе се по распореду који доноси председник суда.

Судски ходници испред судница користе се као чекаонице за учеснике у поступку и грађане који присуствују јавним суђењима.

У радне просторије пријема и овере,  судске писарнице, као и код секретара суда, без позива могу приступити странке које су учесници у поступку, као и друга лица која имају оправдани интерес за приступ, с тим да се јаве правосудној стражи и наведу разлог присуства.

У судску управу код лица које је задужено за пружање правне помоћи, странке могу приступити без претходног заказивања, ради добијања информација предвиђених Судским пословником, као и добијања информација о могућности пријема код председника суда, с тим да се претходно најаве преко правосудне страже.

У осталим случајевима, странке могу приступити у судску зграду само са позивом.

Правосудна стража ће у свим случајевима пропратити да је кретање странака у складу са циљем који су означиле или у складу са судским позивом.

Правосудна стража ће онемогућити сваки неовлашћени приступ странака у суд.

Члан 5.

У зграду суда забрањено је уносити робу намењену продаји и уводити или уносити кућне љубимце.

У зграду суда у случају потребе откривања противправних дела и извршилаца могу се уводити службени пси од стране овлашћених службених лица.

 

Члан 6.

            Просторије суда користе се у складу са законом, Судским пословником, распоредом председника суда и појединачним одлукама и наредбама председника суда.

            Судије и судско особље (у даљем тексту – запослени) дужни су да користе зграду и двориште суда према њиховој намени и са пажњом доброг домаћина.

            Асфалтирани део дворишта иза зграде у седишту суда у Јагодини користи се као паркинг. На паркинг у двориште суда имају приступ службена возила овог суда, возила МУП РС,  КПЗ, као и возила запослених. Начин и услове коришћења паркинга председник суда одређује посебном одлуком.

            У судским просторијама забрањено је обављати активности и држати предмете који су супротни намени радних просторија или нарушавају достојанство судија и запослених, као и углед суда.

            Запослени, као и други корисници просторија, дужни су да пре изласка из зграде суда провере да ли су у њиховим радним просторијама затворени прозори, угашена светла, клима уређаји, као и други електрични уређаји и апарати и да закључају своје радне просторије.

            По завршеном радном времену правосудна стража проверава заједничке просторије и уређаје у згради.           

Члан 7.

            Радно време свих запослених лица и волонтера, осим правосудне страже и спремачица је од 7,30 до 15,30. 

            Правосудни стражари раде у сменама и наизменично су присутни у згради у седишту суда свих 24 сата.

            Спремачице су присутне у згради суда од 12,00 до 20,00 часова, а по потреби председник суда спремачицама може одредити и другачији распоред.

            Судије, судско особље (запослени) и волонтери су дужни да поштују радно време и да у току радног времена буду присутни у згради суда, осим у случају изласка ради обављања службене радње.

            Одмор у току дневног рада траје 30 минута и судије и судско особље га користе у времену од 8,30 до 9,00 часова, али га могу користити и ван наведеног термина, тако да се обезбеђује континуитет суђења или континуитет рада са странкама.  О коришћењу одмора у току дневног рада ван предвиђеног времена запослени је  у обавези да обавести непосредног руководиоца уже јединице.

            Одмор у току дневног рада не може се користити на почетку, нити на завршетку радног времена.

            Одмор у току дневног рада у трајању од 30 минута, може се користити како у згради суда, тако и ван зграде суда, с тим што уколико се користи ван зграде суда, судије и судско особље су дужни да правосудној стражи наведу да је основ изласка из зграде суда коришћење дневног одмора, а правосудна стража је дужна да то евидентира. Евидентирање се врши  у посебној књизи са назнаком  времена када је запослени започео  коришћење дневног одмора  и  назнаком  времена када је  завршио коришћење дневног одмора.

            У оквиру радног времена, осим ради извршења службених радњи и ради коришћења дневног одмора, запослени могу напустити зграду суда само по одобрењу председника суда, а о чему евиденцију води технички секретар судске управе или лице које овласти председник суда. Запослени  у писаној форми подноси захтев ради добијања одобрења за напуштање зграде суда у току радног времена, са  навођењем разлога и времена у коме ће бити одсутан. О захтеву одлучује председник суда или  лице по  овлашћењу председника суда.

 

Члан 8.

Ван прописаног радног времена и у време нерадних дана, судије и судско особље могу ући у зграду суда и задржавати се у судској згради, само у случају активног дежурства, као и када постоји неопходна потреба да се заврше започети послови, с тим што у случају потребе за завршетак послова одобрење даје председник суда, а по захтеву запосленог.

Присуство у згради суда ради завршетка започетих послова ван радног времена по захтеву запосленог не сматра се прековременим радом.

Ван прописаног радног времена и у време нерадних дана, у судску зграду могу ући и лица која нису судије нити судско особље, под условом да су ангажована ради вршења неке службене радње, која се обавља ван радног времена.

 

 

 

 

 

Члан 9.

Учесници у поступку и грађани који присуствују јавним суђењима могу се задржати у судским ходницима и службеним радним просторијама само онолико времена колико је потребно да остваре своја права и обавезе.

Деца се могу доводити у судску зграду само по позиву или уз одобрење председника суда. Деца запослених могу ући у судску зграду и кратко се задржати, ради хитног контакта са родитељима.

Приватне посете судијама и судском особљу могу бити кратке, с тим што морају бити најављене код правосудне страже. Правосудна стража неће дозволити лицу да обави приватну посету запосленог, пре него што се са тим сагласи лице код кога се посетилац упутио.  

Правосудни стражари су дужни да евидентирају сваку приватну посету и време трајања исте.

 

Члан 10.

После завршетка радног времена и када се у радним просторијама не налазе запослени, списи предмета, службени материјали, печати, штамбиљи, жигови, канцеларијски прибор и друго закључавају се.

По завршетку радног времена све радне просторије се закључавају и прозори затварају.

 

Члан 11.

Сви запослени су дужни да са пажњом рукују повереним средствима за рад и да рационално користе канцеларијски материјал. Забрањено је изношење из судске зграде покретних ствари и употреба канцеларијског материјала у приватне сврхе.

Средствима за рад рукује запослени који је распоредом послова одређен да рукује тим средствима. Запосленима који распоредом послова нису одређени да рукују средствима за рад, као и трећим лицима, забрањена је употреба средства за рад (рачунара, машина, фотокопир апарата и сл.).

Забрањено је уношење и употреба приватних електричних апарата, без сагласности председника суда. На крају радног времена искључује се расвета и сви апарати који се напајају електричном енергијом.

Забрањено је коришћење службених телефона у приватне сврхе, осим у хитним и неодложним случајевима.

Забрањено је уношење, употреба и држање алкохолних пића, оружја и оруђа, апарата за фотографисање, видео и звучно снимање.

Апарати за фотографисање, видео и звучно снимање могу се уносити у судску зграду само уз претходно прибављено писмено одобрење председника, у складу са посебним законом.

 

Члан 12.

Свако оштећење или квар на имовини суда запослени је дужан да без одлагања пријави секретару суда, који ће о истоме обавестити надлежно лице за покретање процедуре за отклањање истог.

 

Члан 13.

 Непристојно одевеним лицима забрањен је улаз у судску зграду, о чему правосудна стража води рачуна.

Судије, судије поротници и судско особље, као и волонтери суда, обавезни су да се одевају прикладно, на начин којим се чува углед суда и значај судске институције.

Приликом рада и боравка у судници судско особље које не носи службену одећу, странке и други учесници у судском поступку не могу носити спортску одећу (тренерку, патике, папуче и сл.), као ни другу одећу која није примерена природи и озбиљности посла који се обавља у судници.

Сви запослени, волонтери и судије поротници дужни су да прикладним одевањем и одржавањем личне хигијене доприносе угледу и значају суда и правосудне функције, као и здравом радном окружењу.

О прикладном одевању судија и судског особља стара се секретар суда, а у случају процене да је одећа неприкладна, секретар о томе обавештава председника суда.

Члан 14.

Учесници у поступку и лица која бораве у судској згради дужни су да се придржавају кућног реда и да не ремете рад суда.

Забрањен је гласан говор у судским ходницима и осталим просторијама, стварање буке, боравак пијаних и лица под наркотицима.

             У судској згради је забрањено пушење.

 

Члан 15.

Судије, судије поротници и судско особље дужни су да се према странкама и лицима, која се налазе у судској згради или присуствују извођењу појединих  радњи, у току судског поступка, односе тако да поштују достојанство њихове личности.

Члан 16.

Правосудни стражар је овлашћен да утврди идентитет и разлоге доласка лица у судску зграду, одузме предмете којима би се могла угрозити безбедност лица и имовине, забрани улазак у зграду суда лицу са оружјем, опасним оруђем, под дејством алкохола и других омамљујућих средстава, забрани неовлашћеном лицу приступ у судске просторије, овлашћен је и дужан да удаљи из зграде лице које се не придржава његове забране или омета ред и мир. Правосудни стражар је овлашћен да задржи лице затечено у вршењу кривичног дела за које се гони по службеној дужности и да о томе одмах обавести председника суда и полицију.

Адвокати који улазе у зграду суда, дужни су да правосудном стражару покажу адвокатску легитимацију.

У случају кршења кућног реда од стране странака и других лица у судској згради, правосудна стража може применити мере које су одређене законом и другим подзаконским и појединачним актима.

Правосудни стражар је дужан да обавести председника суда о свим ситуацијама које представљају одступање од редовног стања и то у тежим случајевима одмах, а о осталим случајевима најкасније на почетку радног времена првог наредног радног дана реферисањем о насталој ситуацији. У случају да шеф правосудне страже није у дневној смени када реферисање треба извршити, дужан је да одреди правосудног стражара који ће реферисати председнику суда о насталој ванредној ситуацији.

 

Члан 17.

Овај кућни ред ступа на снагу у року од 8 (осам) дана од дана истицања на огласној табли Основног суда у Јагодини.

 

                                                                Члан 18.

Даном ступања на снагу овог Правилника о кућном реду престаје да важи Кућни ред Основног суда у Јагодини Су-I-1-217/16 oд 14.11.2016. године.    

                      

                                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК СУДА

                                                                                                                     Жарко Милановић