Република Србија
Основни суд у Јагодини
Су-I-1-237/15
Дана 30.11.2015.године
Јагодина

            Председник Основног суда у Јагодини, Мирјана Јовановић, на основу члана 16. и члана 17. Закона о заштити узбуњивача и на основу члана 1. Правилника о начину унутрашњег узбуњивања, начину одређивања овлашћеног лица код послодавца, као и о другим питањима од значаја за унутрашње узбуњивање код послодавца који има више од десет запослених, донела је дана 30.11.2015.године следећи

Правилник

о начину унутрашњег узбуњивања у Основном суду у Јагодини, начину одређивања овлашћеног лица за пријем информације и вођење поступка узбуњивања, као и другим питањима од значаја за унутрашње узбуњивање

Члан 1

           Правилником о начину унутрашњег узбуњивања у Основном суду у Јагодини, начину одређивања овлашћеног лица за пријем информације и вођење поступка узбуњивања, као и о другим питањима од значаја за унутрашње узбуњивање ( у даљем тексту: Правилник ) уређује се начин унутрашњег узбуњивања у Основном суду у Јагодини ( у даљем тексту: суд ), начин одређивања овлашћеног лица за пријем информација и вођење поступка узбуњивањакао и друга питања од значаја за унутрашње узбуњивање.

Члан 2

            Лице овлашћено за пријем информације и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем, у складу са Законом о заштити узбуњивача (у даљем тексту: Закон) одређује председник суда посебном одлуком.

Члан 3

            Достављање информације у вези са унутрашњим узбуњивањем врши се лицу овлашћеном за пријем информације и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем из члана 2. овог Правилника, писмено или усмено.

            Информације у вези са унутрашњим узбуњивањем лицу овлашћенпм за пријем информација могу доставити председник суда, све судије и сви запослени у суду, а уколико се информација односи на лице овлашћено за њихов пријем, информација се доставља председнику суда.

Члан 4

            Информација у вези са унутрашњим узбуњивањем може се доставити писаним или усменим путем а пријем информације се заводи у одговарајући уписник.

            Писмено достављање информације у вези са унутрашњим узбуњивањем може се учинити непосредном предајом писмена о информацији у вези са унутрашњим узбуњивањем у пријемној канцеларији суда, обичном или препорученом пошиљком, као и електронском поштом, у складу са законом, уколико постоје техничке могућности.

            Усмено достављање информације у вези са унутрашњим узбуњивањем врши се непосредно лицу овлашћеном за пријем информација о чему се саставља записник који потписују лице овлашћено за пријем информација и узбуњивач .

            Уколико се достављање информације врши непосредном предајом писмена или усмено, о информацији у вези са унутрашњим узбуњивањем, лице из члана 2. овог Правилника саставља потврду о пријему информације у вези са унутрашњим узбуњивањем, и то приликом пријема писмена, односно приликом узимања усмене изјаве од узбуњивача, при чему се један примерак потврде уручује узбуњивачу а један примерак се чува за потребе предмета.

            Уколико се достављање писмена о информацији у вези са унутрашњим узбуњивањем врши обичном или препорученом пошиљком, односно електронском поштом, издаје се потврда о пријему информације у вези са унутрашњим узбуњивањем. У том случају се као датум пријема код препоручене пошиљке наводи датум предаје пошиљке пошти, а код обичне пошиљке датум пријема пошиљке код послодавца.

            Ако је поднесак упућен електронском поштом, као време подношења послодавцу сматра се време које је назначено у потврди о пријему електронске поште, у складу са законом.

Члан 5

            Потврда о пријему информације у вези са унутрашњим узбуњивањем садржи: кратак опис чињеничног стања о информацији у вези са унутрашњим узбуњивањем; време, место и начин достављања информације у вези са унутрашњим узбуњивањем; број и опис прилога поднетих уз информацију о унутрашњем узбуњивању; податке о томе да ли узбуњивач жели да подаци о његовом идентитету не буду откривени; податке о послодавцу; печат суда; потпис лица овлашћеног за пријем информације и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем.

            Потврда о пријему информације у вези са унутрашњим узбуњивањем може садржати потпис узбуњивача и податке о узбуњивачу, уколико он то жели.

Члан 6

            Обичне и препоручене пошиљке на којима је означено да се упућују лицу овлашћеном за пријем информације и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем у суду или на којима је видљиво на омоту да се ради о информацији у вези са унутрашњим узбуњивањем може да отвори само лице овлашћено за пријем информације и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем.

Члан 7

            У случају анонимних обавештења, поступа се у складу са Законом.

            У циљу провере информације у вези са унутрашњим узбуњивањем, предузимају се одговарајуће радње, о чему се обавештава председник суда, као и узбуњивач, уколико је то могуће на основу расположивих података.

Члан 8

            Ако се узимају изјаве од лица, у циљу провере информације у вези са унутрашњим узбуњивањем, о томе се саставља записник.

            На садржину записника, може се ставити приговор.

Члан 9

            По окончању поступка саставља се извештај о предузетим радњама у поступку о информацији у вези са унутрашњим узбуњивањем, предлажу мере ради отклањања уочених неправилности и последица штетне радње насталих у вези са унутрашњим узбуњивањем.

            Извештај из става 1. овог члана, доставља се председнику суда и узбуњивачу, о коме се узбуњивач може изјаснити.

            Уколико се информација односи на председника суда извештај из става из става 1. овог члана доставља се заменику председника суда.

            Ради отклањања уочених неправилности и последица штетне радње настале у вези са унутрашњим узбуњивањем могу да се предузму одговарајуће мере на основу извештаја из става 1. овог члана.

Члан 10

            На сва питања која нису регулисана овим Правилником, примењиваће се одговарајуће одредбе Закона о заштити узбуњивача и Правилника о начину унутрашњег узбуњивања, начину одређивања овлашћеног лица код послодавца, као и о другим питањима од значаја за унутрашње узбуњивање кода послодавца који има више од десет запослених..

Члан 11

            Овај правилник ступа на снагу у року од 8 дана од дана објављиваља на огласној табли суда, а исти ће се објавити на огласној табли суда дана 01.12.2015.године, а по ступању на снагу и на интернет страници суда.

ПРЕДСЕДНИК СУДА

МИРЈАНА ЈОВАНОВИЋ