Република Србија
ОСНОВНИ СУД У ЈАГОДИНИ
Број: Су – I -9 -44/19
Датум: 07.03.2019. године
Ј а г о д и н а

На основу чланa 57. став 2. Закона о уређењу судова („Службени гласник РС“ 116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011 – др. закон, 78/2011 – др. закон, 101/2011, 101/2013, 106/2015, 40/2015 – др. закон, 13/2016, 108/2016, 113/2017, 65/2018 – одлука УС, 87/2018 и 88/2018 – одлука УС), члана 46. и 170. став 2. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, број 79/2005, 81/2005 – испр., 83/2005 – испр., 64/2007, 67/2007 – испр., 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017 и 95/2018), члана 1. и 4. Уредбе о разврставању радних места и мерилима за опис радних места државних службеника („Службени гласник РС“ број 117/2005, 108/2008, 109/2009, 95/2010, 117/2012, 84/2014, 132/2014, 28/2015, 102/2015, 113/2015, 16/2018, 2/2019 и 4/2019), члана 1. и 3. Уредбе о разврставању радних места намештеника („Службени гласник РС“ број 5/2006 и 30/2006), члана 38. став 2. Уредбе о одређивању компетенција за рад државних службеника („Службени гласник РС“ број 4/2019), Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину („Службени гласник РС“, број 61/2017, 82/2017, 92/2017, 111/2017, 14/2018, 45/2018, 78/2018, 89/2018, 102/2018) и Правилника о посебним компетенцијама за рад у судовима, тужилаштвима и државном правобранилаштву.

ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И

СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У

ОСНОВНОМ СУДУ У ЈАГОДИНИ

ДЕО

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником утврђује се унутрашње уређење Основног суда у Јагодини (у даљем тексту: Суд), организационе јединице које се образују у Суду и послови који се у њима обављају, руковођење организационим јединицама у Суду, систематизација радних места у Суду, укупан број државних службеника и намештеника, број радних места и називи радних места, описи послова радних места и звања (за државне службенике), односно врсте (за намештенике), у која су радна места разврстана, потребан број државних службеника и намештеника за свако радно место и услови за запослење на сваком радном месту.

II ДЕО

УНУТРАШЊЕ УРЕЂЕЊЕ  И РУКОВОЂЕЊЕ У СУДУ

Члан 2.

                        У циљу успешног и ефикасног обављања послова и задатака из надлежности суда, а према обиму и природи послова образују се ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ:

 1. СУДСКА УПРАВА
 2. СУДСКА ПИСАРНИЦА
 3. ДАКТИЛОБИРО
 4. РАЧУНОВОДСТВО СУДА
 5. ТЕХНИЧКА СЛУЖБА
 6. САМОСТАЛНИ ИЗВРШИЛАЦ

Члан 3.

У СУДСКОЈ УПРАВИ обављају се послови који служе вршењу судске власти и то: уређивање унутрашњег пословања у суду, позивање и распоређивање судија поротника, послови везани за сталне судске вештаке и тумаче, разматрање притужби и представки, вођење статистика и израда извештаја, извршење кривичних санкција, финансијско и материјално пословање суда, овера исправа намењених употреби у иностранству, као и други послови прописани законом и Судским пословником. Судском управом руководи председник суда.

Члан 4.

У СУДСКОЈ ПИСАРНИЦИ обављају се послови пријема писмена и административно-технички послови по свим предметима, послови овера исправа, послови архиве и експедиције и доставе поште, а Судским пословником регулисан је начин обављања тих послова.

У оквиру судске писарнице образују се одељења за кривичну материју, грађанску материју и извршну материју.

У оквиру одељења за грађанску материју образује се одсек за парничне предмете и  ванпарничне предмете.

У оквиру кривичног одељења образују се одсеци за претходни и кривични поступак.

Судском писарницом руководи управитељ судске писарнице.

Члан 5.

 У ДАКТИЛОБИРОУ се обављају сви послови везани за вођење записника на рочиштима, куцање одлука, дописа, вршење преписа, као и остали дактилографски и администравно-технички послови неопходни за рад судских већа, судских одељења и других организационих јединица.

Радом организационе јединице дактилобироа руководи и организује исту, шеф дактилобироа који је одговоран за правилан и благовремен рад дактилобироа.

Члан 6

У РАЧУНОВОДСТВУ СУДА обављају се сви послови из области рачуноводства, књиговодства и депозита, а у складу са законским и подзаконским прописима и општим актима Суда.

Рачуноводством суда руководи шеф рачуноводства.

Члан 7.

У ТЕХНИЧКОЈ СЛУЖБИ обављају се послови обезбеђења судских зграда и дворишта, као и противпожарне заштите, послови превоза судског особља за службене потребе, старање о возном парку суда, послови одржавања хигијене у судским зградама, послови одржавања и ситније поправке зграде и инвентара и други сродни послови.

Техничком службом руководи секретар суда.

Члан 8.

У суду  информатичке послове обављаја самостални извршилац, ван састава организационих јединица.

Члан 9.

Државни службеници и намештеници за свој рад одговарају непосредном руководиоцу и председнику суда.

III ДЕО

СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЕСТА

Члан 10.

Одлуком о броју судија у судовима Високог савета судства („Службени гласник РС“ бр. 106/13, 115/13, 5/14, 12/14, 52/14, 132/14, 30/15, 49/15, 63/15, 88/15) утврђен је број од 20 судија за овај суд са председником суда, што се овим Правилником само констатује.

Члан 11.

За обављање послова из делокруга Суда систематизује се 24 радна места, са 71 запосленим.

Члан 12.

 1. СУДСКА УПРАВА
 1. СЕКРЕТАР СУДА – помаже председнику суда у вршењу послова судске управе и непосредно је одговоран председнику суда. Руководи техничком службом, даје предлог оцене запослених који су му непосредно подређени, даје предлог програма додатне обуке и усавршавања за запослене из техничке службе; израђује нацрте нормативних аката, издаје уверења о чињеницама о којима суд води службену евиденцију правним и физичким лицима, издаје потврде о ослобађању од плаћања судске таксе, издаје уверења о неосуђиваности за правна лица; ангажује возила и води евиденцију службених излазака на терен судија и запослених и сачињава путне налоге, води евиденцију о коришћењу возила за потребе председника суда, заменика председника суда, судија и осталих запослених, (а по налогу председника суда) и сачињава путне налоге; обавља послове у вези безбедности и здравља на раду запослених; врши стручне послове у вези са остваривањем права, обавеза и одговорности судија и судског особља, припрема акте о правима из радног односа запослених, води персоналне досије запослених у суду, врши послове везане за социјалну, здравствену и пензијску заштиту запослених, води евиденцију одсуствовања, боловања и коришћења годишњег одмора; води уписнике судске управе, везано за послове које обавља и врши и друге послове по налогу председника суда и непосредно је одговоран председнику суда.

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен правосудни испит и најмање две године радног искуства у струци након  положеног правосудног испита и потребне компетенције за ово радно место.

ЗВАЊЕ: САМОСТАЛНИ САВЕТНИК

Број извршилаца:1

2.АДМИНИСТРАТИВНО- ТЕХНИЧКИ СЕКРЕТАР – обавља административно-техничке послове за председника суда, води уписнике судске управе, води архиву судске управе, контактира са странкама, правосудним и другим државним органима и припрема контакте за председника суда, обавља дактилографске послове за потребе судске управе, обавља и друге послове по налогу председника и непосредно је одговоран председнику суда.

УСЛОВИ:  IV степен средње стручне спреме, друштвеног, природног или техничког смера, најмање две године радног искуства у струци,  положен државни стручни испит и потребне компетенције за ово радно место.

ЗВАЊЕ: РЕФЕРЕНТ

Број извршилаца: 1

 1. 3. РАДНО МЕСТО ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА– израђује нацрте аката и одлука у материји извршења кривичних санкција по упутству председника суда или другог судије, који је задужен материјом извршења кривичних санкција, води уписнике Ик, Ик1, Ик2, Ика, Ика1 и Ика2, води именике и помоћне књиге у складу са Судским пословником, здружује поднеске, предмете и остала писмена, разводи предмете и ставља клаузулу правноснажности на одлуке, води евиденцију примљених, решених, нерешених предмета, израђује извештаје, периодичне и годишње, везано за материју извршења кривичних санкција, води рачуна о наплати судске таксе, странкама даје на увид списе и наплаћује таксу за издате фотокопије из списа предмета, даје усмена и писана обавештења о списима на основу података из уписника, прегледа предмете који се налазе у евиденцији, води рачуна о роковима, стара се о правилном одржавању судских уписника, именика и помоћних књига везано за материју кривичних санкција; врши оверу исправа за употребу у иностранству, води уписник ОвХ и ОвИ, израђује периодичне и годишње извештаје о броју извршених овера исправа за употребу у иностранству; врши позивање и распоређивање судија поротника, води евиденцију њихове присутности и даје податке о томе рачуноводству, ради исплате накнаде и награде судијама поротницима, води евиденцију тумача и сталних судских вештака и врши друге послове судске управе по налогу председника суда и непосредно је одговоран председнику суда.

УСЛОВИ: високо образовање на основним академским студијама, друштвеног смера у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно студијама у трајању до три године, најмање три године радног искуства у струци;  положен државни стручни испит и потребне компетенције за ово радно место

ЗВАЊЕ: САРАДНИК

Број извршилаца: 1

 1. 4. СУДИЈСКИ ПОМОЋНИК

4.1. ВИШИ СУДИЈСКИ САРАДНИК –  помаже судији у раду, проучава правна питања у појединим предметима, израђује нацрте судских одлука и припрема правне ставове, узима на записник изјаве странака, врши и друге послове по налогу судије или председника суда самостално, уз општа усмерања и упутства судије и председника суда и непосредно је одговоран председнику суда.

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, правни факултет, високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на  основним студијама од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен правосудни испит, најмање две година радног искуства у струци по положеном правосудном испиту  и потребне компетенције за ово радно место.

ЗВАЊЕ: САМОСТАЛНИ САВЕТНИК

Број извршилаца: 5            

 1. СУДСКА ПИСАРНИЦА
 1. 5. УПРАВИТЕЉ ПИСАРНИЦЕ – организује рад и руководи радом судске писарнице, контролише рад подређених, даје предлог оцене шефова одељења, достављача, извршилаца експедиције поште, пријема и овере, архивара; стара се о примени Судског пословника и других прописа и упутстава о раду судске писарнице;, саставља све потребне статистичке извештаје о целокупном раду Суда; прима странке у вези представке и притужбе на рад судске писарнице, обавља и друге послове по налогу председника суда и непосредно је одговоран председнику суда.

УСЛОВИ: VI степен више школске спреме правног или другог друштвеног смера, високо образовање на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно студијама у трајању до три године, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит и потребне компетенције за ово радно место.

ЗВАЊЕ: САРАДНИК

Број извршилаца: 1

 1. 6. РАДНО МЕСТО ЗА ПРИЈЕМ И ОВЕРЕ – врши пријем свих судских писмена; ставља пријемне штамбиље са назнаком о дану пријема и констатацијом о таксама, сређује примљену пошту и дели одговарајућим службама; врши оверу докумената у складу са Законом о оверавању потписа, рукописа и потписа и води књиге овере; ради на експедицији судске поште, требује марке и одговара за правилно руковање са истима; заводи пошту кроз књигу достављача и књигу за доставу поште у месту и предајну књигу поште код ПТТ (књигу за обичну пошту и књигу за препоручену пошиљку), обавља и друге послове по налогу председника суда и управитеља судске писарнице.

УСЛОВИ: IV степен средња школска спрема, друштвеног, природног или техничког смера; најмање две године радног искуства у струци; положен државни стручни испит и потребне компетенције за ово радно место.

ЗВАЊЕ: РЕФЕРЕНТ

Број извршилаца: 3

 1. 7. АРХИВАР – обавља послове пријема архивираних предмета и одлагање истих на одговарајуће место у судској згради, даје обавештење странкама везано за архивиране предмете, води прописане књиге архивираних предмета, води главну књигу архиве, води књигу издатих и примљених предмета, поступа по захтевима за издавање предмета странкама, даје на увид архивиране списе странкама, издаје фотокопије из списа предмета и евидентира наплату таксе улагањем доказа у предмет о наплати исте; стара се о правилном чувању и одржавању предмета по одговарајућим прописима; по тражењу доставља надлежним службама суда архивиране предмете ради увида и здруживања, а исто то ради, ради поступања по замолницама правосудних органа и других државних органа и установа, а по претходном овлашћењу председника суда или лица кога председник суда овласти; обавља и друге послове по налогу председника суда и управитеља писарнице.

УСЛОВИ: IV степен, средња школска спрема друштвеног, природног или техничког смера; најмање две године радног искуства у струци; положен државни стручни испит и потребне компетенције за ово радно место.

ЗВАЊЕ: РЕФЕРЕНТ

Број извршилаца: 1

 1. ШЕФ ОДЕЉЕЊА ПИСАРНИЦЕ – организује и контролише рад запослених у одељењу писарнице; даје предлог оцене за запослене који су му непосредно подређени и доставља их управитељу судске писарнице; даје обавештења странкама; води одговарајуће уписнике у складу са Судским пословником и формира предмете; прима и распоређује пошту; води евиденцију послатих предмета по тражењу правосудних органа и других државних органа и установа, поступа по поднетим замолницама за доставу тих предмета; даје извештаје за потребе суда и других органа и установа о вођењу поступака против физичких лица; стара се о скенирању писмена; поступа по захтевима да се изврши увид у списе, копирање списа и стара се о наплати таксе по истом; врши контролу предмета за архивирање; учествује у изради  месечних, тромесечних, шестомесечних, годишњих извештаја; води евиденцију предмета који се налазе код судских вештака; обавља све послове уписничара и друге послове предвиђене Судским пословником, као и по налогу председника суда и управитеља писарнице.

УСЛОВИ: IV степен средња школска спрема друштвеног, природног или техничког смера; најмање две године радног искуства у струци; положен државни стручни испит и потребне компетенције за ово радно место.

ЗВАЊЕ: РЕФЕРЕНТ

Број извршилаца: 3

 1. УПИСНИЧАР – здружије поднеске и остала писмена; води уписнике и помоћне књиге у складу са Судским пословником; заводи и разводи предмете и ставља клаузулу правоснажности на одлуке; води евиденцију примљених, решених, нерешених предмета и евиденцију одлука које су израђене у року; припрема и износи председнику већа предмете у којима је заказана расправа; странкама даје на увид списе, издаје фотокопије из списа предмета и евидентира наплату таксе улагањем доказа у предмет о наплати исте; даје усмена и писмена обавештења о списима на основу података из уписника; стара се о роковима и прегледа предмете који се налазе у евиденцији; даје податке за статистички извештај; поступа са списима, који су архивирани у складу са Судским пословником а пре него што се исти предају архивару, ради одношења у главну архиву суда; обавља и друге послове по налогу председика суда, управитеља писарнице и шефа одељења.

УСЛОВИ: IV степен, средња школска спрема друштвеног, природног или техничког смера; најмање две године радног искуства у струци; положен државни стручни испит и потребне компетенције за ово радно место.

ЗВАЊЕ: РЕФЕРЕНТ

Број извршилаца: 8

 1. 1 СУДСКИ ИЗВРШИТЕЉ – обавља послове принудног извршења у складу са Законом о извршењу и обезбеђењу и у складу са Судским пословником, прима у рад предмете извршења, поступа на терену ради вршења наведених послова, врши попис и одузимање покретних ствари у циљу принудне наплате потраживања, спроводи поступак наплате, врши продају пописних ствари и даје налоге за исплату повериоца, обрађује предмете који су завршени, здружује повратнице, доставнице, поднеске и друга писмена, даје обавештења странкама, обавља и друге послове по налогу извршног судије предвиђене Судским пословником и Законом о извршењу и обезбеђењу, као и по налогу председника суда, управитеља судске писарнице и шефа одсека писарнице.

УСЛОВИ:  IV степен, средња школска спрема друштвеног, природног или техничког смера; најмање две године радног искуства у струци; положен државни стручни испит и потребне компетенције за ово радно место.

ЗВАЊЕ: РЕФЕРЕНТ

Број извршилаца: 4

 1. ДАКТИЛОБИРО
 1. ШЕФ ДАКТИЛОБИРОА – Предлаже председнику суда распоред записничара и дактилографа; координира и контролише рад записничара и дактилографа, обезбеђује замену истих, стара се о раду и радној дисциплини записничара и дактилографа, води евиденцију о њиховом распореду и резултатима рада; обавља све послове записничара за председника суда; стара се о стручности и стручном усавршавању записничара и дактилографа, даје предлог оцене истих као непосредно подређених; води рачуна да се сви послови везани за вођење записника на рочиштима, за куцање одлука, дописа, вршења преписа, као и остали административни послови одвијају уз поштовање Судског пословника; стара се о рационалној потрошњи канцеларијског материјала, требује и дистрибуира канцеларијски материјал, замењује у случају одсуства административно-техничког секретара судске управе, по потреби води уписнике судске управе, обавља и друге послове по налогу председника суда и непосредно је одговоран председнику суда.

УСЛОВИ: IV степен, средња школска спрема друштвеног, природног или техничког смера; најмање две године радног искуства у струци; положен државни стручни испит и потребне компетенције за ово радно место.

Звање: РЕФЕРЕНТ

Број извршиоца: 1

 1. ЗАПИСНИЧАР– обавља све дактилографске послове у предметима додељеним у рад судији, пише по диктату записнике на суђењима, одлуке и друга писмена по диктату, попуњава позиве, доставнице и повратнице, даје на експедицију наведена писмена и констатује у списима и електронском уписнику њихову експедицију, сачињава списак предмета за рочишта и истиче га, води евиденцију о одржаним и неодржаним рочиштима, води рачуна о уредности списа, уноси податке предвиђене Судским пословником у електронском уписнику, стара се о чувању и преносу података, води попис списа, обавља и друге послове по налогу председника суда или судије код кога је распоређен, као и по налогу шефа дактилобироа. У погледу обезбеђења замене одсутног записничара, поступа по налозима шефа дактилобироа.

УСЛОВИ: IV степен, средња школска спрема друштвеног, природног или техничког смера; најмање две године радног искуства у струци; положен државни стручни испит и потребне компетенције за ово радно место.

ЗВАЊЕ: РЕФЕРЕНТ

Број извршилаца: 14

 1. 13. ДАКТИЛОГРАФ – обавља све дактилографске послове у предметима додељеним у рад судији, пише по диктату записнике на суђењима, одлуке и друга писмена по диктату, попуњава позиве, доставнице и повратнице, даје на експедицију наведена писмена и констатује у списима и електронском уписнику њихову експедицију, сачињава списак предмета за рочишта и истиче га, води евиденцију о одржаним и неодржаним рочиштима, води рачуна о уредности списа, уноси податке предвиђене Судским пословником у електронском уписнику, стара се о чувању и преносу података, води попис списа, обавља и друге послове по налогу председника суда или судије код кога је распоређен, као и по налогу шефа дактилобироа. У погледу обезбеђења замене одсутног записничара, поступа по налозима шефа дактилобироа.

УСЛОВИ: основна школа, III или IV степен стручне спреме друштвеног, природног или техничког смера, положен испит за дактилографа I класе, најмање једна година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару.

НАМЕШТЕНИК IV ВРСТЕ

Број извршилаца: 3

 1. РАЧУНОВОДСТВО СУДА
 1. ШЕФ РАЧУНОВОДСТВА – организује целокупно материјално – финансијско пословање суда, ради на буџетским и ванбуџетким пословима, саставља годишњи обрачун (завршни рачун), саставља финансијски план, периодичне обрачуне и периодичне извештаје, води књиговодствену евиденцију о редовној делатности, саставља извештај о материјално-финансијском пословању, стара се о правилном обрачуну плата, стара се о вођењу послова по жиро-рачунима суда, књижи све пословне промене, доставља захтеве за требовање материјалних средстава, исплаћује рачуне за редовне делатности и рачуне за трошкове настале у кривичном поступку, осим за поротнике и вештаке, даје обавештење странкама, издаје потврде за потребе странака о подацима из рачуноводства, одговара за целокупну архиву рачуноводства и обавља друге послове по налогу председника суда и непосредно је одговоран председнику суда.

Шеф рачуноводства је одговорно лице и одговара за рад рачуноводства у целини, по закону, подзаконским прописима и другим општим актима.

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме економског или финансијског смера, високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на  основним студијама од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит и потребне компетенције за ово радно место.

ЗВАЊЕ: САВЕТНИК

Број извршилаца: 1

 1. РАДНО МЕСТО ЗА ОБРАДУ ДЕПОЗИТА – води регистар депозита, новчаних казни и судских такси, одваја предмете за исплату приватним и правним лицима, закључује на крају године све картице аналитике и синтетике, пише вирмане за судије поротнике и вештаке и врши њихову уплату, ликвидира наредбе по кривичним и по предметима из грађанске материје, за вештаке и судије поротнике, води уписник „КДП“, преузима и води евиденцију предмета „КДП“, води уписник и именик „Пи“ и прима тестаменте, завештања и вредносне папире на чување и руковање и издаје их по налогу, води евиденцију књижења и уплате на позицију употребе службеног возила у вези изласка на терен службеним возилом, попуњава пореске пријаве по основу исплате награде вештацима и по основу накнаде поротницима, обавља и друге послове по налогу председника суда или шефа рачуноводства.

УСЛОВИ: IV степен средња школска спрема друштвеног, природног или техничког смера; најмање две године радног искуства у струци; положен државни стручни испит и потребне компетенције за ово радно место.

ЗВАЊЕ: РЕФЕРЕНТ

Број извршилаца: 1

 1. 16. КОНТИСТА – обавља пријем и контролу рачунске и финансијске исправности рачуноводствених исправа и то: улазних рачуна, обрачуна, решења за исплату, налога за исплату и уплату, документације припремљене за плаћање и других исправа које се односе на материјално-финансијске обавезе у складу са прописима везано за контролне послове рачуноводствених исправа; обавља послове контирања по основу књиговодствене документације финанасијске оперативе, врши контролу налога за књижење и потврђује исправност тих налога, предаје књиговођи на књижење у роковима предвиђеним прописима о буџетском рачуноводству, одговоран је за тачну примену контног плана за буџетске кориснике, закониту и ажурну обраду података и благовремену доставу књиговодствених података на књижење. Обавља послове ликвидатура по основу књиговодствене документације, заводи приспеле рачуне и решења у налог ликвидатуре и врши контролу налога за књижење, врши припрему за пренос налога у финансијско књиговодство, у роковима предвиђеним у прописима о буџетском рачуноводству и обавља и друге послове по налогу председника суда или шефа рачуноводства.

УСЛОВИ: IV степен средња школска спрема друштвеног, природног или техничког смера; најмање две године радног искуства у струци; положен државни стручни испит и потребне компетенције за ово радно место.

Звање: РЕФЕРЕНТ

Број извршилаца: 1

 1. 17. РАДНО МЕСТО ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ – Учествује у планирању јавних набавки у складу са Законом и Правилником о начину обављања послова јавне набавке у Основном суду у Јагодини (у даљем тексту Правилник). Координира радом тима за планирање набавки; председнику суда предлаже и израђује предлог годишњег плана набавки; исти објављује на Порталу јавних набавки, као и све његове измене и допуне; предлагачима набавке даје инструкције за планирање набавки, упутства о начину и роковима за праћење и достављање података о извршењу плана набавке; прикупља податке од стране предлагача набавки о потребним предметима набавке, врши проверу исказаних потреба и утврђивање стварних потреба за сваку појединачну набавку;  сачињава предлог извештаја о извршењу плана набавки за претходну годину; прикупља податке о испуњености услова за доношење одлуке о покретању поступка и, у писаној форми, обавештава председника суда; дужан је да благовремено врши увид у план набавки и користи податке из плана, у року који је планом набавки опредељен као оквирни датум за покретање поступка набавке; сачињава извештај са додатним подацима о сваком појединачном уговору о јавној набавци или поступку јавне набавке; надлежан је за извршење и праћење извршења уговора о јавној набавци; врши комуникацију са добављачима; може вршити квантитативни и квалитативни пријем предмета уговора, даје образложен предлог измене уговора; организује и прати реализацију набавки на које се не примењује Закон о јавним набавкама, испитује тржиште; врши и друге послове везано за јавне набавке у складу са Законом о јавним набавкама и у складу са Правилником Суда, као и по налогу председника суда и у делу посла јавних набавки непосредно је одговоран председнику суда.

Лице које ради на радном месту за јавне набавке одговара за рад по закону, по подзаконским прописима и другим општим актима, за благовремено и законито спровођење и реализацију поступака јавних набавки.

Од рачуноводствених послова саставља платне спискове, врши обрачун плата и осталих примања и спискове за обуставе, води дневну благајну и врши исплату из благајне; саставља благајнички извештај; даје податке о примању запослених и издаје потврде запосленима у суду, саставља извештај  о платама и другим примањима, попуњава образац М-4 и друге прописане обрасце за плате; води дневник службених путовања, пише налоге или готовинске чекове, оверава податке за кредите, даје извештаје, подноси пореске пријаве у вези обрачуна зарада, путних трошкова, исплата дневница, јубиларних награда, отпремнине, социјалне помоћи и других накнада, обавља и друге послове по налогу председника суда и шефа рачуноводства. У делу вршења рачуноводствених послова непосредно је одговоран шефу рачуноводства.

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме економског или финансијског смера, високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на  основним студијама од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, стручни испит за службенике за јавне набавке, најмање три године радног искуства у струци и потребне компетенције за ово радно место.

Звање: САВЕТНИК

Број извршилаца: 1

 1. 18. ЕКОНОМ – учествује у поступку јавних набавки у складу са Правилником о начину обављања послова јавне набавке у Основном суду у Јагодини, (у даљем тексту Правилник), учествује у спровођењу поступка јавних набавки, дужан је да чува и штити податке без обзира на степен те поверљивости; врши квантитативни и квалитативни пријем предмета уговора и проверава да ли количина испоручених добара, пружених услуга или изведених радова одговара уговореном, да ли врста и квалитет испоручених добара пружених услуга или изведених радова одговарају уговореним, односно да ли су у свему у складу са захтеваним техничким спецификацијама и понудама; о пријему предмета набавке у случају одступања од уговореног, сачињава записник или службену белешку, у које се уносе подаци о томе да ли је добављач уговорену обавезу испунио на уговорени начин у погледу количине, квалитета и рокова испуњења обавеза; стара се о стављању добара на располагање корисницима унутар наручиоца; у погледу сачињавања извештаја доставља потребне податке руководиоцу ради сачињавања периодичних извештаја; води евиденцију свих добара из области своје надлежности у економату кроз аналитичке картице, (материјалну евиденцију – количину и врсту робе),  издаје ту робу запосленима на основу требовања и води евиденцију о издатој роби, води документацију о утрошку материјала и благовремено обавештава руководиоца о набавци исте, комплетира документацију за књиговодство у складу са добијеним упутствима од координатора тима за јавне набаке, води евиденцију о издатим реверсима, обавља и друге послове на основу Закона о јавним набавкама, на основу Правилника Суда, као и  по налогу председника суда и лица које је на радном месту за јавне набавке.

УСЛОВИ: VI степен више школске спреме економског смера, најмање две године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару.

НАМЕШТЕНИК III ВРСТЕ.

Број извршилаца: 1

 1. ТЕХНИЧКА СЛУЖБА
 1. РУКОВОДИЛАЦ ПРАВОСУДНЕ СТРАЖЕ И ПРОТИВПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ – непосредни је руководилац правосудних стражара, одговара за њихов рад и поступање, обавља послове који су прописани за правосудног стражара, координира рад правосудних стражара, даје инструкције истима у погледу примене законских и других прописа и општих аката по основу којих се обављају послови правосудне страже, организује и планира заштиту од пожара и спроводи превентивне мере заштите, утврђује број и размештај апарата за гашење пожара, стара се о њиховој исправности, сервисирање и замени, контролише проходност евакуационих путева, стара се о обуци запослених у примени технике и средстава за гашење пожара, обавља и све друге послове по налогу председника суда и секретара суда.

УСЛОВИ: III или IV степен, средња школска спрема друштвеног, економског, природно-математичог или техничког смера, здравствена (психо-физичка) способност и обученост за руковање ватреним оружјем са најмање једном годином радног искуства, положен стручни испит противпожарне заштите, познавање законских и других прописа на основу којих се обављају послови правосудне страже.

НАМЕШТЕНИК IV ВРСТЕ

Број извршилаца: 1

 1. РАДНО МЕСТО – ПРАВОСУДНИ СТРАЖАР – утврђује идентитет и разлоге доласка лица у зграду суда, одузима предмете којима би се могло угрозити безбедност лица и имовине, забрањује улазак у зграду суда лицу са оружјем, опасним оруђем, под дејством алкохола и других омамљивих средстава, забрањује неовлашћеном лицу улазак у зграду суда ван радног времена, а у радно време улаз у одређене просторије, удаљава из зграде лице које се не придржава његове забране или омета ред и мир, задржава лице затечено у вршењу кривичног дела за које се гони по службеној дужности и о томе одмах обавештава председника суда и полицију, штити од напада зграду суда, другим радњама штити имовину и лица у згради, чува и одржава у технички исправном стању ватрено оружје и муницију, сачињава писани извештај у служају употребе средстава принуде у коју уноси податке о лицу против кога је средство принуде употребљено и разлозима за употребу, врши послове везане за заштиту од пожара, стара се о функционисању видео надзора и предузима мере за отклањање кварова и стављање у функцију, обавља и друге послове по налогу руководиоца правосудне страже и противпожарне заштите, и по налогу председника и секретара суда.

УСЛОВИ: III или IV степен, средња школска спрема друштвеног, економског, природно-математичог или техничког смера, здравствена (психо-физичка) способност и обученост за руковање ватреним оружјем са најмање једном годином радног искуства, познавање законских и других прописа на основу којих се обављају послови правосудне страже.

НАМЕШТЕНИК IV ВРСТЕ

Број извршилаца: 9

 1. ДОСТАВЉАЧ – врши доставу судских писмена странкама и другим учесницима у судским поступцима у складу са одредбама процесних закона и у складу са Судским пословником, на одређеном рејону, а по потреби и ван рејона по налогу председника суда или управитеља судске писарнице; односи судску пошту у ПТТ зграду и из ПТТ зграде пошту доноси у зграду суда, разноси пошту и судске предмете између Основног суда у Јагодини и државних органа и институција у Јагодини, обавља и друге послове по налогу председника суда или управитеља судске писарнице.

УСЛОВИ: III или IV степен средње школске спреме друштвеног, природног или техничког смера и најмање једна година радног искуства.

НАМЕШТЕНИК IV ВРСТЕ.

Број извршилаца: 3

 1. ДОМАР – обавља послове на одржавању зграде суда, инвентара и опреме у суду, обавља послове на одржавању водоводне, канализационе и електромреже, врши мање и уобичајене поправке инвентара и инсталација у суду, контролише исправност громобранске заштите, одговора за правилно одржавање и употребу постројења централног грејања, у случају потребе, ако је грејање на чврсто гориво, врши ложење котлова и одржава нормално стање температуре за несметани рад, врши складиштење угља или другог енергента, обавља и друге послове по налогу председника суда и секретара суда.

УСЛОВИ: III или IV степен средње школске спреме техничког смера, друштвеног или природно-математичког смера, најмање једна година радног искуства у струци.

НАМЕШТЕНИК IV ВРСТЕ

Број извршилаца: 1

 1. СПРЕМАЧИЦА – одржава хигијену у свим просторијама суда, врши прање и чишћење подова, врата, намештаја, холова, ходника, степеништа, санитарних и других просторија, скупља отпадну хартију и одлаже је у контејнере, чисти смеће око зграде суда, пријављује уочене недостатке и кварове у згради суда, обавља и друге послове по налогу председника и секретара суда.

УСЛОВИ: основна школа

НАМЕШТЕНИК VI врсте.

Број извршилаца: 5

 1. САМОСТАЛНИ ИЗВРШИЛАЦ
 1. ТЕХНИЧАР ЗА ИТ ПОДРШКУ – инсталира и одржава системски и комуникациони софтвер рачунарске мреже, рачунаре, штампаче, активну и пасивну комуникациону опрему, администрира ЛАН мрежу у суду, пружа основно упознавање корисника са начином рада помоћу рачунара и прикључењем на Интерент, прати вирусне програме и примењује антивирусну заштиту, израђује пратећу документацију, води евиденцију у оквиру Правосудног информационог система Србије и помаже у обуци корисника на свим пословним апликацијама; учествује у техничкој обради статистичких извештаја суда и у спровођењу ствих других статистичких послова; учествује у спровођењу поступка у складу са Правилником о начину обављања послова јавне набавке у Основном суду у Јагодини; обавља и друге послове по налогу председника суда и непосредно је одговоран председнику суда.

УСЛОВИ: IV степен средње стручне спреме информатичког, природно-математичког, техничког или друштвено-језичког смера, најмање две године радног искуства у струци ,  положен државни стручни испит и потребне компетенције за ово радно место.

ЗВАЊЕ: РЕФЕРЕНТ

Број извршилаца: 1

IV ДЕО

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 13.

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли суда, а по предходно добијеној сагласности Министра правде.

Члан 14.

Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Основном суду у Јагодини            Су-I-9-148/16 од 03.08.2016. године.

ПРЕДСЕДНИК СУДА

Жарко Милановић